Digital Office Solution คือ การพัฒนาอุปกรณ์ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นทั้งสีและขาวดำ ปัจจุบันเรามุ่ง
กลยุทธ์การขยายขีดความสามารถในการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเข้าถึงระบบงานเอกสารบน
เน็ทเวิร์กได้อย่างอิสระ รวมทั้งพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และให้บริการเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการบริการ
งานเอกสารในองค์กร

Digital Office Solution ประกอบด้วยโซลูชั่นของการพิมพ์งานเอกสารสีในองค์กรที่ช่วยสร้างความได้
เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังประกอบด้วยซอฟท์แวร์โซลูชั่นที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัว อัตโนมัติิ
และความสะดวกในการจัดการงานเอกสาร รวมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายและกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการ

สำหรับบริษัท SDP เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตอลที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเสมือน
Communication Hub ภายในองค์กรของคุณ ด้วย Universal Send เทคโนโลยที่ช่วยให้การจัดเก็บ
และส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 7 ช่องทาง คือแฟกซ์ อีเมล์ เมล์บ็อกซ์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์
อินเตอร์เนตแฟกซ์ และการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายจะช่วยยกระดับการทำงานให้คล่องตัวและ
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายทั้งรูปแบบอินทราเนต และอินเตอร์เนตได้อย่างเต็มความสามารถ

     - ตัดปัญหาคุณภาพเอกสารและความล่าช้า
     - จัดการกับการสูญหายและความยืดหยุ่นของการสื่อสาร
     - ลดต้นทุนการสื่อสารและความยุ่งยากในการจัดการ