ประวัติความเป็นมา
นโยบาย
ISO
สิ่งแวดล้อม
บริการ
ข่าวสารและกิจกรรม


"สินค้าดีมีคุณภาพพร้อมบริการรวดเร็ว คือ ความมุ่งมั่นของเรา"
     บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นคัดเลือกสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดพร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริการให้รวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

     บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าราคาประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการคัดเลือกเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการนี้สามารถลดการใช้พลังงานการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญ การให้บริการหลังการขายโดยกำหนด ระยะเวลาการเข้าพบลูกค้าหลังแจ้งซ่อมต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเรียกซ่อมต้องน้อยกว่า 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแนวทางดำเนินงานดังนี้

     1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้
     2. ปรับปรุงการให้บริการต้องรวดเร็วภายในเวลา 3 ชั่วโมงทำงานต้องพบลูกค้า
     3. มุ่งเน้นการนำผลิตภัณฑ์เก่าผ่านการใช้งานแล้วมาซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้อีก
     4. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า ปีละ 25% อย่างต่อเนื่อง
     5. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
     6. พัฒนาบุคลากรโดยการผึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ