CANON
TOSHIBA
SAMSUNG
 
TOSHIBA e-STUDIO 232/282
 
 

- เทคโนโลยีใหม่ e-BRIDGE architecture ที่รวมเอาชุดคำสั่งการทำงานต่าง ๆเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อการทำงานร่วมกันได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23/28 แผ่นต่อนาที
- มีหน่วยความจำมาตรฐานขนาด 256 MB และฮาร์ดดิสค์ขนาดใหญ่ถึง 40 GB สามารถรองรับ
การทำงานแบบ multi-tasking ได้เป็นอย่างดี
- เทคโนโลยีประหยัดพลังงานด้วยหลอดความร้อนระบบเหนี่ยวนำกระแสไฟ (Induction Heat) ทำให้
ความสามารถในการอุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหลอดส่อง ต้นฉบับแบบหลอดไฟซีนอน (Xenon) ให้
ความคมชัดของเอกสาร