ประวัติความเป็นมา
นโยบาย
ISO
สิ่งแวดล้อม
บริการ
ข่าวสารและกิจกรรม
   


ทส. กระตุ้นภาครัฐร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ” พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551 โดยมีนายอภิชัย ชวเจริญพันธฺ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 200 คน ร่วมในพิธี การจัดงานสัมมนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

     นายศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ศึกษาการคัดเลือกและจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ พ.ศ.2551-2554) มาตั้งแต่ปี 2548 ครอบคลุมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวม 17 ประเภท แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

     - หมวดวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ 1. กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีทำปก 2. กระดาษชำระ 3. กล่องใส่เอกสาร 4.ซองบรรจุภัณฑ์ 5. ตลับหมึก 6.ปากกาไวต์บอร์ด 7. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด 8. เครื่องถ่าย-เอกสาร 9. เครื่องพิมพ์ 10. แฟ้มเอกสาร
     - หมวดครุภัณฑ์และอื่น ๆ ได้แก่ 1.เครื่องเรือนเหล็ก 2.แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 3.สีทาอาคาร 4.หลอดฟลูออเรสเซนต์
     - หมวดบริการ ได้แก่ 1.บริการทำความสะอาด 2.บริการโรงแรม และ 3.บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

     ทั้งนี้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานราชการในหลายกระทรวงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ในการขยายผลเป้าหมายจำนวนหน่วยงานภาครัฐระหว่างปี 2551-2554 ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ,50 ,75 และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในปี 2554 และเป้าหมายปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 , 30 , 40 และ 60 ของสินค้าและบริการในแต่ละประเภท

     ทส. โดย คพ. มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2552 อีกจำนวน 12 ประเภท แบ่งเป็น 9 สินค้า ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย สมุด เครื่องเรือนไม้ เครื่องโทรสาร น้ำมันหล่อลื่น และรถยนต์ และ 3 บริการ ได้แก่ บริการงานพิมพ์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น) ทั้งนี้หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ท่านใดสนใจร่วมรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) http://www.pcd.go.th

 
+ ข่าวจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สนย.สป.ทส